Máy tính của các con số

Các máy tính của thêm số trong một cột cho phép em để có được số tiền cần thiết bởi tính toán đơn giản trong một cột. Các máy tính là cần thiết cho trẻ em học những người chỉ học thêm số lượng lớn,

Nhập hai số: số hạng đầu tiên và số hạng thứ hai.
xung với
1
+ 4 7 0
3 8 8
8 5 8
Câu trả lời cuối cùng: 470 + 388 = 858